Pre informáciu o cenách nás neváhajte kontaktovať.

TBVoting400_img002

TB Voting RF400 - Stručné informácie

TRIUMPH BOARD® VOTING RF400

 • inteligentná interaktívna pomôcka na vyučovaciu hodinu, rodičovské združenie, či pedagogickú poradu
 • mnohostranné použitie, jednoduchá obsluha, príťažlivý dizajn
 • ľahké, prenosné a pritom plnohodnotné interaktívne riešenie
 • bezdrôtová komunikácia s počítačom pomocou USB prijímača – antény
 • až 32 ovládačov v základnom balení s možnosťou rozšírenia na 400 ovládačov v jednej súprave
 • uľahčuje prácu učiteľovi, púta pozornosť žiakov a objektívne vyhodnocuje výsledky

TB Voting RF400 - Podrobný popis

Čo dokáže hlasovacie zariadenie?

Hlasovací ovládač má v rukách každý žiak a stlačením príslušného tlačidla/tlačidiel: odpovedá na otázky, hlási sa k odpovedi, zapája sa do diskusie alebo dáva hlas pri hlasovaní. Žiaci môžu byť rozdelení do skupín, čím sa podporuje tímová spolupráca a zároveň využíva súťaživosť pri osvojovaní si vedomostí a zručností.
Učiteľ vie jednoducho a rýchlo riadiť činnosť s hlasovacím zariadením pri testoch. Stačí iba zadať otazky a odpovede. Hlasovacie zariadenie zozbiera výsledky. Dokáže ich vyhodnotiť na základe mnohých kritérií, ktoré si učiteľ vyberie. Každý učiteľ môže mať všetko pod vlastným heslom. Zariadenie učiteľa odbremeňuje od vyhodnocovania, vyvolávania, či sledovania časového limitu.
Jednoduchá príprava testov v PowerPointe alebo vlastnej aplikácii hlasovacieho softvéru. Množstvo šablón a možností úpravy podľa vlastných predstáv. Vytvoriť test je možné za pár minút. Veľmi vhodné na úvodné krátke testy žiakmi osvojených vedomostí. Jednoduché spracovanie, archivácia a export výsledkov. Spolupráca s aplikáciou Excel pri exporte grafov a tabuliek s výsledkami. Vysledky sú štatisticky spracované a zobrazované podľa rôznych kritérií.

Hlasovacie zariadenie je síce primárne určené na výučbu žiakov v triedach, ale jeho využitie tým nie je limitované. Školy dokážu toto zariadenie úspešne využívať aj počas rodičovských združení, zasadnutí rodičovskej rady, či na pedagogických poradách. Vďaka jeho jednoduchosti nie je potrebné žiadne školenie. Respondentom stačí iba rozdať ovládače a hlasovacie zariadenie je pripravené splniť svoju úlohu.

Hlasovacie zariadenie dokáže zabezpečiť objektívne hlasovanie, aj anonymne. Veľkou prednosťou je okamžité uloženie a vyhodnotenie výsledkov.

Technológia

Bezdrôtové spojenie ovládačov (hlasovacích zariadení) s počítačom zabezpečuje anténa, ktorá sa pripojí k počítaču pomocou USB portu.

Softvér hlasovacieho zariadenia rozpoznáva v reálnom čase všetky voľby hlasujúceho, takže je možné vykonávať aj testy na rýchlosť.

TB Voting RF400 - Galéria

 

TBVoting300_img003

TB Voting RF300 - Stručné informácie

TRIUMPH BOARD® VOTING RF300 bezdrôtový prenosný hlasovací systém

 • TB RF300 pracuje s rôznymi formátmi kvízov od ústnych odpovedí až po prehľadové testy
 • Jednoduché prezentovanie v aplikácii PowerPoint
 • Bezpečné a jednoznačné priraďovanie ID študenta ku každej odpovedi/každému ovládaču
 • Export a import zoznamu triedy vo formáte aplikácie Excel
 • Režimy odpovedí od individuálnych až po účasť v skupinách
 • Nastavenie časového limitu pre kvízy a testy
 • Okamžité zobrazenie výsledkov
 • Bezdrôtový diaľkový ovládač pre učiteľa s možnosťou importu testových súborov XML
 • Vytváranie otázok založené na triede, aktivite alebo individuálnej odpovedi
 • Študentské a učiteľské diaľkové ovládače sú odolné, ľahké a kompaktné
 • Ovládače sa automaticky prepínajú do úsporného režimu s cieľom maximalizovať životnosť batérie

TB Voting RF300 - Podrobný popis

Učiteľský diaľkový ovládač

je efektívny multifunkčný nástroj určený pre pohodlné a štýlové bezdrôtové ovládanie prezentácie a riadenie hlasovacieho zariadenia. Učiteľ ho používa pre kontrolu priebehu činnosti, na vzdialené ovládanie PowerPoint prezentácií a funguje aj ako laserové ukazovadlo.

Žiacke diaľkové ovládače

majú svoje identifikačné číslo. K identifikačným číslam je možné priradiť údaje o každom žiakovi a priebežne ich aj vyhodnocovať. V každej triede (do 32 žiakov) môže mať každý žiak svoje identifikačné číslo. Údaje o žiakoch sa dajú upravovať alebo resetovať. Všetky odpovede žiakov sú automaticky zhromažďované a ukladané na počítač. Aby žiaci nemohli manipulovať s batériami ovládača, každý kryt je opatrený bezpečnostnou skrutkou s krížovou hlavičkou (skrutkovač je súčasťou dodávky hlasovacieho zariadenia).

[Triumph Board Voting RF300 - ďiaľkové ovládače]

Prijímač signálu

pripojený k počítaču pomocou USB kábla zbiera údaje zadávané učiteľom a žiakmi na ich diaľkových ovládačoch. Tieto údaje následne v reálnom čase spracováva softvér na počítači a na ich základe vyhodnocuje výsledky. Neskôr je možné tieto výsledky sumarizovať a graficky alebo v tabuľkách prezentovať sumárne, prípadne aj štatisticky spracované ako výsledky práce konkrétneho žiaka, skupiny, či triedy. Vďaka softvéru, ktorý po inštalácii vytvorí v aplikácii PowerPoint vlastný panel nástrojov (kartu v novších verziách) je možné jednoducho pripraviť prezentáciu aj s automatickým hodnotením a ukladaním výsledkov. Žiakom stačí potom pri normálnom kvíze/teste premietať PowerPoint prezentáciu s otázkami a možnými odpoveďami, z ktorých si žiaci v požadovanom časovom limite vyberajú správnu odpoveď. výsledky softvér umožňuje kontrolovať aj po každej zodpovedanej otázke a to aj anonymne, len s označením výsledkov v percentách (koľko žiakov vybralo ktorú odpoveď). Správna odpoveď sa žiakom tiež nemusí ukázať okamžite, ale až po krátkej diskusii. Celú túto činnosť jednoducho riadi učiteľ svojím učiteľským ovládačom, kdekoľvek v triede a prípadne žiakov laserovým ukazovadlom usmerňuje na tabuli k slovnému výkladu. Učiteľ zariadenie môže využívať aj ako rozhodovací prostriedok pri vyvolávaní žiakov. Kto sa prvý prihlási stlačením tlačidla ruky na svojom ovládači, toho softvér vyhodnotí ako víťaza, ktorý má právo odpovedať. Učiteľ sa tak môže sústrediť na svoju prácu a rozhodovanie, kto sa prvý prihlásil nechá na hlasovacom zariadení.

[Triumph Board Voting RF300 - prijímač signálu]

Elegantný kufrík určený na prenášanie ovládačov a celého hlasovacieho zariadenia chráni zariadenie počas prenosu a pri skladovania. Zároveň zaručuje, že ovládače budú vždy na jednom mieste v kompaktnom ochrannom obale, s ktorým sa jednoducho manipuluje. Kufrík je vynikajúci aj pre rozdávanie ovládačov a ich vrátenie po skončení hodiny. Každý ovládač má v kufríku vyhradené miesto.

[Triumph Board Voting RF300 - kufrík]

TB Voting RF300 - Galéria

 

QomoQClick_img004

QOMO QClick QIR232 - Stručné informácie

Hlasovacie zariadenie QOMO QClick QIR232

 • QClick softvér je ako zásuvný modul (Plug-in) integrovaný do programu Microsoft PowerPoint
 • Je používateľský prístupný a ľahko sa s ním dá naučiť pracovať
 • Program Otázky a odpovede na testovanie s hlasovacími zariadeniami
 • Súprava 32 hlasovacích zariadení s identifikačným číslom
 • Správa informácií z hlasovania/skúšania a aktívne výstupy
 • Výber z viacerých možností
 • Úprava štandardného testovania alebo vytvorenie vlastného testu v editore
 • Jednoduchá komunikácia s PowerPoint snímkami v prezentácii
 • Ovládací panel pre ovládanie počas hlasovania/odpovedania/testovania
 • Možnosť časových limitov pre kvízy a testy
 • Okamžité tabuľkové aj grafické vyhodnotenie odpovedí a výsledkov
 • Triedenie žiakov podľa tried, skupín a aktivít

QOMO QClick QIR232 - Podrobný popis

Popis

Qomo Qclick interaktívny bezdrôtový hlasovací systém je výkonná a cenovo dostupná vyučovacia pomôcka s možnosťami využitia v klasickej triede aj na skupinových stretnutiach či poradách, kde je potrebná okamžitá a identifikovateľná spätná väzba. Jeho všestranné využitie je vhodné v učebniach, na školeniach, pri prieskumoch, firemných a rodičovských stretnutiach, poradách, ale aj pri zábavne, hrách a súťažiach. QClick obohacuje vaše prezentácie a učebné osnovy tým, že zvyšuje pozornosť a podporuje aktívne zapájanie sa do prebiehajúcej aktivity. Využíva aj prirodzenú vlastnosť ľudí súťažiť, ale zároveň dokáže riadiť aj vyvolávanie k slovu a učiť deti disciplíne. S ovládačmi a softvérom v spojení s prezentáciou a bezdrôtovým ovládačom pre každého účastníka sa môžu v reálnom čase elektronicky zhromažďovať informácie a reakcie účastníkov jednoduchým výberom a stlačením príslušného tlačidla na ovládači. Hlasovací systém je komplexné riešenie viacerých problémov spojených s hlasovaním/vyvolávaním/odpovedaním/testovaním, a pritom efektívny a ľahko pochopiteľný.

Snímky PowerPoint môžete zmeniť na QClick otázky, nastaviť rôzne spôsoby odpovedí, zobrazovať prehľady odpovedajúcich a výsledky.

QOMO QClick QIR232 - Galéria